DESENVOLUPAMENT


Adquisicions i cerca d’actius
Realitzem processos de cerca i localització de sòls en funció de les necessitats de cada client, analitzant el seu potencial desenvolupament, la seva casuística urbanística i gestionem la vinculació del mateix en nom del client respectant si escau el seu anonimat inicial fins al tancament de l’operació.
Dins del procés d’adquisició s’inclou l’anàlisi financera/immobiliària, la valoració actual i potencial dels actius, estudi de mercat oferta i demanda, la due diligencia i nivell de risc associat.


Desinversions i venda d’activitats
Preparem i executem processos de venda d’activitats de sectors concrets (Aparcaments, estacions de servei, transport i sector turistic ) i de sòl pendents de desenvolupar mitjançant una localització discreta d’inversors potencials.

En aquest sentit es parteix d’una valoració de l’actiu i de l’estratègia de venda amb el client, per a una vegada redactat el dossier de venda procedir a la seva comercialització específica i individualitzada entre potencials inversors, due diligencia, negociació i tancament de l’operació.


Auditoria urbanística i master pla
Determinem la situació vigent de l’immoble i les seves possibilitats reals de desenvolupament des de diferents escenaris viables, el seu itinerari necessari (tràmits i gestions) perquè el mateix adquireixi la condició de sòl finalista conforme a la legislació vigent, així com els seus riscos i la rendibilitat del procés.
En funció del treball pot incloure

• Comprovació jurídica de l’estructura de la propietat.
• Anàlisi de l’estat físic de l’immoble. Anàlisi de superfícies.
• Anàlisi de la normativa urbanística d’aplicació.
• Tramitació urbanística pendent, estimació de terminis i costos
• Organització i planificació del procés de desenvolupament d’un sòl.
• Validació objectiva de la viabilitat econòmica i urbanística d’un procés immobiliari.


Estudis de mercat
Oferim als nostres clients uns anàlisis exhaustius de la situació actual del mercat local en sectors com a estacions de servei, aparcaments, immobiliaria, sanitari, educacional, turístic així com diferents segments immobiliaris i l’evolució dels mateixos.
Igualment es duen a terme estudis ad-hoc adaptats a les necessitats de cada client concret.


Gestor urbanístic
Professionalitzem el desenvolupament urbanístic mitjançant actuacions gerencials que possibiliten eficaçment el desenvolupament del sòl, liderant i gestionant en representació dels propietaris la redacció, tramitació i posterior execució del planejament, vetllant pel compliment dels acords adoptats per la Propietat o Comissió de Propietaris amb la màxima equitat i regits pels principis de equidistribució i viabilitat econòmica de l’operació.

La nostra tasca gerencial es desenvolupa tant internament entre els propietaris com externament amb les diferents administracions, companyies de serveis, tècnics i constructors que interactuen en aquests processos abastant des de la proposta de planejament derivat inicial fins a la recepció de la urbanització.


Estudi de viabilitat tècnica – econòmica. valoració econòmica
Oferim serveis de valoracions i taxacions tant de sòl com d’activitats mitjançant una metodologia contrastada que incorpora paràmetres de rendes , mercat (oferta i demanda) , urbanístics, arquitectònics i d’enginyeria, que faciliten als nostres clients la seva presa de decisions immobiliàries coneixent els riscos i circumstàncies de l’entorn.