APARCAMENT

MOBILITAT


Plans d’aparcament
Planifiquem l’estacionament urbà d’una manera integral, dimensionant l’estacionament a la via pública i en aparcaments, en sòl públic o privat, des dels dos vessants de la demanda: la forana i  la residencial.

L’experiència i coneixements dels professionals de DOYMO permet a un municipi optimitzar l’espai públic de manera que l’ús de l’aparcament a la calçada sigui el mínim imprescindible de manera que es pugui alliberar el màxim per a l’us  dels vianants.


Estudis de viabilitat d’aparcaments vinculats a activitats
Dimensionem  el nombre de places d’un aparcament a partir de l’oferta i la demanda prevista i avaluem la seva rendibilitat econòmica a partir de la seva implantació i costos previstos de construcció.

Treballem l’aparcament en tota tipologia de sectors (Centres i Establiments Comercials, Centres Sanitaris, Recintes ferials, Mercats, ports i aeroports, centres turístics i concessions administratives).