VIANANTS I BICICLETA

MOBILITAT


Vianants i bicicleta
Desenvolupem estudis i projectes d’implantació de zones de vianants i zones  amb criteris de seguretat i priorització davant d’altres maneres de transport i la seva repercusió.


Camí escolar i mobilitat infantil
Dissenyem i projectem per municipis i entorns urbans itineraris segurs que permetin als escolars adquirir hàbits de mobilitat independents a partir d’una correcta senyalització adaptada a les seves capacitats i mitjançant l’aplicació de noves mesures de seguretat per als vianants.


Foment de les bicicletes
Dissenyem i projectem per a municipis la implantació de circuits interns i externs que permetin l’increment de l’ús  d’aquesta mena de transports, en condicions segures i sense col·lisió amb les altres menes de mobilitat urbana de manera que es millorin les condicions mediambientals i sense perjudicar la seguretat viària.


Bicicleta pública
• Estudis de planificació i gestió del Servei. Dimensionem el servei de bicicleta pública que permeti al municipi conèixer el cost i les característiques d’aquest Servei per poder licitar el mateix.

• Auditoria de Servei de bicicleta pública i Estudis de satisfacció de l’usuari i nivell de Servei. Analitzem i auditem mitjançant una metodologia pròpia contrastada la qualitat del Servei de Bicicleta Pública implantada en el municipi de forma permeti tant a l’empresa concessionària com al Municipi proposar millores al sistema.