MOBILITAT

MOBILITAT


Plans de mobilitat urbana estudis de mobilitat privats
Elaborem Plans de mobilitat privada de nous sectors urbanístics i d’activitats ja siguin comercials, terciaris, industrials, logístics, assistencials i/o qualsevol tipus d’esdeveniments de manera que les infraestructures i transport públic tingui la capacitat de servei òptim perquè siguin tècnica i econòmicament viables.


Pla director i estratègic de mobilitat
Dissenyem i planifiquem conjuntament amb les Administracions públiques la política de mobilitat més adequada per a cada moment i entorn amb l’objectiu que presti el millor servei al màxim de persones possibles i amb la mínima repercussió ambiental.

Optimitzem el desenvolupament harmònic dels fluxos de mobilitat en l’àmbit urbà i interurbà des de la perspectiva de la qualitat de vida i de la millora dels costos de desplaçament de persones i mercaderies. Per això el nostre treball és demandat tant per clients privats com per administracions públiques.


Estudis de modelització de la mobilitat
Programem simulacions de tràfic d’infraestructures que ens permeten predir el funcionament del tràfic en un entorn determinat, dimensionant la seva capacitat òptima en funció de diferents escenaris projectuals.

Efectuem estudis d’ordenació i implantació de rotondes i interseccions.


Recollida d’informació de camp
Per a l’elaboració dels estudis es disposen de les principals eines del mercat perquè l’equip de recollida d’informació pugui recopilar i conèixer “in situ” totes les característiques del tràfic i de l’aparcament en un entorn determinat.